Stiftsmiddellån

Lån af stiftsmidlerne ydes på grundlag af en ansøgning fra menighedsrådet og en indstilling fra provstiudvalget. Bevilling af lån forudsætter et af Stiftet eller provstiudvalget godkendt projekt.

Der ydes lån af stiftsmidlerne til bygge- og anlægsarbejder samt anskaffelser vedrørende kirker, kirkegårde, præsteboliger, avlsbygninger, sognegårde og kirkefunktionærboliger, herunder erhvervelse af fast ejendom til brug for kirke, kirkegård eller præsteembede.

Lån ydes som regel i form af serielån hvor afdragene er lige store i lånets løbetid. Der bevilges som hovedregel ikke lån på under 100.000 kr.

Den maksimale låneperiode er 15 år
Dog kan der med særlige begrundelser og efter forelæggelse for Stiftsrådet bevilges en låneperiode op til 30 år.

I forbindelse med lånefinansierede byggeprojekter skal der oprettes en særskilt konto i et pengeinstitut hvorover alle ind- og udbetalinger til projektet skal foretages. I forbindelse med godkendelse af lånet gives så vidt muligt oplysning om det forventede tidspunkt for rateudbetalingerne. Anmodning om udbetaling af forskud sker på særlig blanket. Der kan søges om udbetaling forskudsvis i rater.

Forskudsvis udbetalings kan ske i takt med arbejdets færdiggørelse. Som hovedregel skal udbetaling dog ske med mindst 25 % af lånets hovedstol for lån op til 500.000 kr. (4 rater) og med mindst 20 % af lånets hovedstol for lån over 500.000 kr. (5 rater).

Er der tilknyttet rådgiver (arkitekt / ingeniør) til projektet, attesterer denne sammen med formanden eller det andet tegningsberettigede medlem af menighedsrådet at arbejdet er udført / er under udførelse, og at det ansøgte beløb kan udbetales. Er der ikke tilknyttet rådgiver, afgiver menighedsrådet erklæring om arbejdets udførelse ved underskrift af begge de tegningsberettigede medlemmer. Efter aftale med provstiudvalget kan udbetaling også ske ved fremsendelse af attesteret kopi af faktura eller acontobegæring fra håndværker.

Aflæggelse af regnskab
Når arbejdet er afsluttet, aflægges byggeregnskab endeligt. Strækker byggeperioden sig over flere år, indgår regnskabet som biregnskab til kirkekassen, medmindre provstiudvalget har fastsat at der skal aflægges særskilt regnskab.

Når byggeregnskabet er afsluttet, opgøres stiftsmiddellånet. Eventuelle uforbrugte midler indgår som ekstraordinært afdrag på lånet.

Menighedsrådets tegningsberettigede medlemmer godkender opgørelsen med deres underskrift på en kopi af låneprofilen.

5% midlerne

Uforudsete udgifter
Ved pludseligt opståede, uforudsete udgifter kan søges om del i provstiets budgetreserve, også kaldet 5 %-midlerne.

Menighedsrådet fremsender ansøgning med beskrivelse af:

1: Omstændighederne omkring udgiften

2: Dokumentation for beløbets størrelse i form af kopi af faktura

3:
Oplysninger om bank og kontonummer (for hurtigere at kunne få udbetalt eventuel bevilling).


Provstiudvalget
behandler ansøgningen på førstkommende møde.
Ved bevilling fremsendes meddelelse herom, og midlerne overføres til menighedsrådets konto.