Provstesyn

Indberetning af årligt syn
Menighedsrådet skal hvert år inden 1. oktober sammen med en bygningskyndig foretage syn over kirken, kirkegården, præstegården og øvrige bygninger.

Undtaget er dog hvert 4. år, hvor provsten indkalder og leder synet.

Ved synet skal det påses, at mangler, der er konstateret ved tidligere syn, er afhjulpet.

Ved synsforretningen træffes bestemmelse om, hvilke nye arbejder, der skal udføres for at bringe bygningerne i forsvarlig stand.

Menighedsrådets formand skal senest 14 dage efter synet indsende udskrift af synsprotokollen til provstiudvalget i 3 eksemplarer: 1 til provstiudvalget, 1 til revisor og 1 til returnering til menighedsrådet.

Provstesynet vil normalt ligge i det tidlige forår, således at eventuelle synsudsatte arbejder kan komme med i budgetlægningen for det kommende år, og der vil i god tid forinden blive sendt besked til menighedsrådet om dato og tidspunkt.