Hvad er budgetsamråd?

I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser i henholdsvis Kerteminde og Nyborg kommuner.

På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes.

Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.

Ligningsbeløbet til dækning af de budgetterede kirkelige udgifter i de to kommuner fastsættes af provstiudvalget og udmeldes til kommuner og menighedsråd i henhold til givne retningslinier i Kirkeministeriets vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision mv.

Menighedsrådet udarbejder inden for den af provstiudvalget fastsatte driftsrammebevilling og bevilling til anlæg et budget for det kommende regnskabsår.

Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de af provstiudvalget fastsatte rammer og bevillinger, ligesom provstiudvalget foretager legalitetskontrol af budgetterne.