Provstiudvalg

  • Provstiudvalget består af provsten, én af provstiets præster og fire personer, der er valgt af provstiets menighedsråd. Provsten er udvalgets forretningsfører. Provstiudvalget fører tilsyn med  menighedsrådene i økonomiske, forvaltningsmæssige og administrative anliggender. Provstiudvalget fører tillige tilsyn med vedligeholdelsen af provstiets kirker, præsteboliger og øvrige bygninger

  • Det hører til provstiudvalgets vigtigste opgaver at udstikke de økonomiske rammer for driften af sognene og godkende menighedsrådenes budgetter og regnskaber. Provstiudvalget fastlægger i forbindelse hermed kirkeskatten i provstiets kommuner og fordeler den mellem sognene. Provstiudvalget foretager prioriteringer af større anlægs-arbejder i sognene og skal også godkende disse

  • Provstiudvalget udstikker de økonomiske rammer for sognene i tæt samarbejde med menighedsrådene i såkaldte budgetsamråd

  • Provstiudvalget formidler tillige samarbejde mellem sognene på en lang række andre områder

  • Provstiudvalget er ankeinstans på en række områder indenfor den folkekirkelige forvaltning, og har udtaleret og pligt overfor biskoppen, stiftsøvrigheden og kirkeministeriet